ronlight
basket (0)

תנאי שימוש באתר האינטרנט של חברת רונלייט דיגיטל בע"מ (להלן: "רונלייט דיגיטל" ו/או החברה")

השימוש באתר האינטרנט של החברה (להלן : "האתר") ובתכנים המוצגים בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

"תכנים" ע"פ תקנון זה פירושו -  כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, תוכנות, יישומים וכל סוג מידע אשר יוצג באתר בטקסט ו/או בתמונה ו/או בקול.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח למען הנחות בלשון זכר בלבד – אולם הנו מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר

השימוש באתר האינטרנט מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה תביעה או דרישה כלפי החברה בגין התכנים או תכונות השימוש ו/או ההפניות (קישורים) המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר יעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את האתר, מבנהו, מראה וזמינותם של התכנים והשירותים הניתנים בו ו/או להפסיק את פעולתו כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר לא יופרע ו/או יינתן כסידרו ללא  הפסקות ו/או הפרעות והחברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – ובין היתר לא תהא החברה אחראית לעגמת נפש וכיוצ"ב או כל נזק אחר אשר יגרמו לך או לרכושך עקב כך.

איןהחברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים, לתוכנות שאליהם מוליכים קישורים אלה ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות אליהם.

אין החברה מתחייבת כי האמור באתר הינו נכון ומדויק – החברה תבהיר כי אינה אחראית לתוכנו, שלמותו, מהימנתו, או דיוקו של כל מידע, נתון ו/או תוכן שיועבר אליך באמצעות האתר ו/או השירותים (להלן: "המידע"), ולא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם המופיע באתר ו/או עם מתן השירותים. אתה פוטר את החברה מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע, או כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים. 

כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות המוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידיך מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

מבלי לגרוע מהאמור, למרות שהחברה תשתדל כי תוכן האתר יהיה נכון ומדויק ככל הניתן -  יתכנו טעויות סופר, השמטות ו/או שינויים והבדלים בתכנים המופיעים באתר והחברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק אשר נגרם כתוצאה משימוש כלשהו באתר, או הסתמכות על המידע אותו הוא מכיל, כאמור לעיל.

לפיכך, כל שימוש במידע ו/או כל חלק ממנו טעון בדיקת אימות, והחלטה בעניין נעשית באחריותך בלבד. אין לראות במידע משום המלצה או חוות דעת

 

לידיעתכם,

בכל מכשיר בעל זכרון המריץ מערכת הפעלה, נפח האחסון הפנוי לשימוש עלול להיות נמוך מנפח האחסון הכולל של המכשיר.

זאת בעקבות התקנת מערכת הפעלה, חלוקה למחיצות פנימיות במכשיר, התקנת תוכנות וכדומה.

סל הקניות שלי

לא נמצאו פריטים בסל
לחץ כאן להמשך שיטוט באתר