תקנון

1. כללי

 1. השימוש באתר/י האינטרנט (להלן : "האתר") של החברות רונלייט דיגיטל בע"מ ורונלייט הלת' בע"מ (אשר שתיהן, למען הנוחות, תקראנה להלן: "רונלייט") ובתכנים המוצגים באתר כפופים לתנאי תקנון זה (להלן: "התקנון" / "תקנון זה") המפורטים להלן ואשר מהווים הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין.
 2. למען הנוחות בלבד האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר ואולם הוא מתייחס בצורה שווה לשני המינים. הגולש באתר, בין אם רוכש ממוצריו ובין אם לאו, יקרא להלן: "הלקוח" / "הגולש" / "המשתמש".
 3. אנא קרא את תנאי והגבלות התקנון (תנאי התקנון, הגבלותיו וכל הכתוב בו יקראו להלן: "התנאים" / "תנאי התקנון") בעיון ובקפידה שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך לתנאים ועל אישורך את התנאים. בהתאם, היה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מהתנאים הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 4. תנאי התקנון, אשר כאמור לעיל מהווים תנאיו של הסכם משפטי מחייב, יחולו על גלישה באתר, קריאה וצריכה של תכניו ורכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים בו, זאת בין אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר, בין אם באמצעות יישומון ובין אם ברכישה טלפונית.  

2. השימוש באתר

 1. השימוש באתר ובתכניו הינו כמות שהם (AS IS) ולא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי רונלייט בגין התכנים ו/או התכונות ו/או ההפניות (קישורים) המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר יעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של הלקוח.
 2. במקרה בו תהא סתירה בין האמור באתר ו/או בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, תגברנה הוראות התקנון.
 3. רונלייט רשאית מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל ו/או למחוק כל תנאי ו/או תניה ו/או הוראה בתקנון זה ו/או להוסיף עליהם והכל מבלי ליתן הודעה. נוסח התקנון המחייב בכל עת ועת הינו הנוסח המפורסם באתר.
 4. רונלייט רשאית מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, זמינות כל תוכן שבו ושירות הניתן בו ו/או להפסיק את פעולתו והכל מבלי ליתן הודעה.
 5. ככל אתר אינטרנט גם האתר חשוף לתקלות ולהפרעות ורונלייט אינה מתחייבת כי השימוש באתר לא יופרע ו/או יתנהל כסדרו ללא תקלות ו/או הפסקות ו/או הפרעות. רונלייט לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – ולרבות  נזקים לא ממוניים כעגמת נפש, בזבוז זמן וכיוצ"ב וכל נזק אחר אשר יגרם עקב כך.
 6. רונלייט אינה מתחייבת כי כל קישור שימצא באתר יהיה תקין ו/או יוביל לאתר אינטרנט פעיל. לחיצה על קישור שבאתר עשויה להוביל לאתרים שאינם בבעלות רונלייט ושרונלייט אינה אחראית לתכניהם, מהימנותם, נתוניהם, פרטיות נתוני גולשיהם ומשתמשיהם ולכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם.
 7. רונלייט עושה מאמצים שכל האמור והמופיע באתר יהא נכון, מדויק, שלם ועדכני. יחד עם זאת, כתמיד, תקלות וטעויות תתכנה ולרבות אך לא רק טעויות תוכן, טעויות טכניות, טעויות סופר, השמטת מידע, שיבושים וכיוצ"ב. 
 8. לפיכך, כל שימוש במידע שבאתר ו/או בכל חלק ממנו טעון בדיקת אימות והחלטה בכל עניין, לרבות החלטת הלקוח לרכישת מוצר מן המוצרים הנמכרים באתר, נעשית באחריות הלקוח בלבד ואין לראות במידע שבאתר משום המלצת רכישה ו/או המלצת שימוש ו/או חוות דעת.
 9. כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות המוצגות לנגד עיני הלקוח תופענה על גבי צג המחשב ו/או על גבי צג מכשיר סלולרי ו/או על גבי התקן גלישה כלשהו ו/או תהאנה כאלה המודפסות מצג מחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין שישתקף באתר ובאותן תמונות לבין המציאות במראה המוצרים, צבעם, גוונם, גודלם וכיוצ"ב. 
 10. על הלקוח שלא להעליב ו/או לפגוע בפרטיותו ו/או להוציא דיבתו של כל צד שלישי ולרבות של לקוח אחר. אין להשתמש באתר כדי לפרסם כל פרסום גזעני ו/או מפלה ו/או מדיר מאן דהוא.

 

3. המוצרים המוצעים למכירה באתר

 1. באתר יוצעו למכירה מוצרים מסוגים שונים לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של חברת רונלייט. המוצרים יוצגו לפרקי זמן שונים שלפי בחירתה של רונלייט ובמחירים על פי קביעתה הבלעדית של רונלייט ושרונלייט תהא רשאית לשנותם מעת לעת וללא מתן הודעה מראש.
 2. לצד כל מוצר המוצע באתר יופיעו או יועמדו לעיון כל מתעניין פרטים שונים ובהם תצלום המוצר, ככל שהדבר רלבנטי למוצר ולצורכי המחשה בלבד; המפרט הטכני ותיאור המוצר, כפי שנמסרו לרונלייט על ידי היצרנים ו/או היבואנים; מחירו הנקוב בשקלים חדשים של המוצר, כולל מע"מ אלא אם מצוין אחרת, ותשלומים נוספים, אם ישנם, המסוימים למוצר.
 3. מובהר בזאת כי אין הכרח כי הפרטים המפורטים לעיל יופיעו בכל מיקום באתר בו מוצע שירות, ואף לא באתר כלל, וכי יתכן וחלק מן הפרטים יועמדו לידיעת דורשם בשירות הלקוחות של רונלייט. 
 4. לרונלייט שמורה בכל עת הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ממספר המוצרים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את כמות המוצרים, את מחיר הרכישה, או התשלומים הנוספים, באם ישנם, ביחס לכל מוצר. 
 5. המידע שבאתר בעניינם של המוצרים הינו כפי שנמסרו לרונלייט על ידי יצרני המוצרים ועל כן האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת המוצרים לא תחול על רונלייט וללקוח לא תהא כל טענה כלפיה בקשר עם נכונות אותו מידע.
 6. בהצגת מוצרים ו/או שירותים באתר אין משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם.

4. ביטול עסקאות שנעשו באתר

 1. עסקאות מכר מוצר/ים אשר נעשו באתר ניתנות לביטול בהודעה בכתב של הלקוח וזאת החל מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.
 2. בעת שביטול העסקה נעשה שלא בשל פגם במוצר, שלא בשל איחור באספקת המוצר ושלא בשל אי התאמה של המוצר לתנאי העסקה – על הלקוח חלה האחריות להחזיר את המוצר למשרדי הנהלת רונלייט וזאת ככל הניתן וככל שהדבר אפשרי וסביר, באריזתו המקורית. במקרה כאמור יהא על הלקוח לשאת בדמי ביטול עסקה בשיעור 100 ₪ או 5% מעלות המוצר, לפי הנמוך מביניהם. כספו של הלקוח יוחזר לו על ידי רונלייט, בניכוי דמי הביטול האמורים, בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול שבכתב ובכפוף להשבת המוצר כאמור לעיל.
 3. בעת שביטול העסקה נעשה בשל פגם במוצר או בשל איחור באספקת המוצר או בשל אי התאמה של המוצר לתנאי העסקה – על רונלייט חלה האחריות לאסוף את המוצר והלקוח ימסור את המוצר לשליח רונלייט וזאת, ככל הניתן וככל שהדבר אפשרי וסביר, באריזתו המקורית. במקרה כאמור לא יישא הלקוח בדמי ביטול כלשהם. כספו של הלקוח יוחזר לו על ידי רונלייט בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול שבכתב.
 4. לרונלייט לתבוע את נזקיה בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 5. עסקאות לרכישת שירות/ים אשר נעשו באתר ניתנות לביטול בהודעה בכתב וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה וכאשר:
  1. בעסקת שירותים מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו ואם הוחל במתן השירות ישלם הלקוח את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו;
  2. בעסקה שירותים שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 6. בביטול עסקאות על ידי לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרת אלה בסעיף 14ג1.(א) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן, בסעיף זה: "החוק") ולאחר שהמציא הלקוח לרונלייט אסמכתא/ות כאמור בסעיף 14ג1.(ד) לחוק – יחולו, לפי העניין, סעיפים 14ג1. (ב) ו-(ג) לחוק.
 7. בעת ביטול עסקאות כאמור, בין אם במוצר/ים ובין אם בשירות/ים, רונלייט תמסור ללקוח עותק של הודעת ביטול החיוב שמסרה לחברת האשראי.
 8. יחד עם האמור לעיל, לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח, מוצרים או שירותים שהם מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 ומוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.
 9. למען הסר ספק יובהר כי ביטול עסקה שלא באופנים, במועדים ובתנאים המתוארים לעיל, לא יהיה תקף ומבצע העסקה יהיה מחויב לה ואחראי לה.
 10. ניתן לבטל את עסקאות בהודעה בכתב באתר זה ו/או בהודעת דואר אלקטרוני לתיבת דוא"ל: support@ronlight.co.il ו/או בדואר רשום לרונלייט, רח' הכישור 49, קומה 6, חולון 5886606 (בביטול בכל אחד מאותם אופנים יש לציין שם מלא ומספר זהות ומבוקש להוסיף ולציין את סוג המוצר/השירות שנרכשו וטלפון זמין ליצירת קשר).
 11. הזמנתו של לקוח עלולה שלא להתבצע אם לאחר סיום ההזמנה אזל ממלאי רונלייט המוצר שהוזמן ו/או במידה ופרטי כרטיס האשראי אשר הוזן במערכת ו/או כל פרט נדרש אחר שהוזן במערכת לא נקלט על ידה.

5. רכישה וכללי תשלום

 1. כרטיס אשראי
 2. עסקה טלפונית
 3. במקרה שמבצע הפעולה יפגר בתשלומיו במשך שני תשלומים או יותר, תהא חברת רונלייט רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי.

6. משלוחים

 1. איסוף עצמי מחנות היבואן / מחסני החברה
 2. משלוח לנקודת איסוף
 3. משלוח באמצעות שליח עד לבית לקוח

7. רישום לשימוש באתר

 1. רונלייט תהיה רשאית להתנות את הגלישה באתר ו/או בכל חלק ממנו ברישום אשר יכלול מתן פרטים מזהים של הגולשים ופרטים כאלה ואחרים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במסגרת ההרשמה כאמור, אם תהא כזאת, יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שמו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עמו וכיוצ"ב. השדות אשר חובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה, לא יוכל משתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום. 
 2. רונלייט רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה לאתריה במקרה של שימוש שלא כדין ו/או בכל מקרה של שימוש לרעה ו/או פגיעה שלא כדין ו/או רישום כוזב ו/או רשלני וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה על פי כל דין.

 8. פרטיות

 1. נתונים כאמור בסעיף 7 לתקנון זה, באם יידרשו, יישמרו במאגר מידע של רונלייט אשר יירשם כדין וזאת ככל שעל פי סוג הנתונים תהא חובה ברישומו. המשתמש אינו חייב כלל וכלל למסור את המידע ואולם, כאמור לעיל, בלא למסור מידע שיתכן ויתבקש בשדות החובה למילוי, לא יוכל המשתמש להשתמש באותם שירותים.
 2. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע בעניינו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 3. בעת הרישום לאתר יכול הלקוח להסכים או שלא להסכים לקבל הודעות שונות ופרסומים שונים מאת רונלייט וכל מי מטעמה.
 4. בעת גלישה באתר יכול ותעבורנה "עוגיות" ("Cookies") למחשב הלקוח, למכשירו הסלולרי ולכל התקן בו הוא גולש באתר. אותן עוגיות הינם קבצי טקסט אשר מועבר על ידי שרת אינטרנט ואשר מטרתם, בין השאר, בכדי ששרתי רונלייט יוכלו לזהות את הלקוח במהירות וביעילות כאשר הוא שב וחוזר וגולש באתר; בכדי שתוכל רונלייט להתאים בעבור הלקוח ועל פי העדפותיו האישיות את תכני האתר; בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכיוצ"ב שימושים דומים לאלה.
 5. עוד באמצעות ה"עוגיות" עשויה רונלייט, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה ואודות מוצריה באתרים שונים ובפלטפורמות שונות בהם יגלוש הלקוח ועל הלקוח להיות מודע לכך שבמהלך שימושו באתר ייתכן וייאסף מידע לגביו ואשר רונלייט עשויה לעשות בו שימוש כאמור.
 6. לקוח המעדיף לחסום קבצי "עוגיות" במהלך גלישתו באתר יכול לעשות כן באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שבו הוא משתמש כך שיתבקש לאשר את השימוש בקבצי "עוגיות" באופן פרטני בכל פעם ולחלופין לסרב להם באופן גורף. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, באפשרותך לבדוק כיצד לבצע זאת בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. יש לזכור עם זאת כי נטרול פעולת קבצי ה"עוגיות" עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

8. אבטחת מידע

רונלייט מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע ועושה כל מאמץ למנוע דליפת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביה, אין בהם בטחון מוחלט ו/או חסינות מוחלטת מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

9. מסירת מידע לצד ג'

רונלייט לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של הלקוח, אלא במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי רונלייט, או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהיה רונלייט רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.

10. זכויות יוצרים

 1. רונלייט היא בעלת הזכויות הבלעדית באתר וכל המוצג באתר, לרבות מידע מכל סוג שהוא, תמונות, סרטונים, קבצי קול, שרטוטים, סימנים מסחריים וכיוצ"ב מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
 2. בהתאם, אין לפרסם, להפיץ, לשדר, להעתיק, לשכפל, להציג ולעשות כל שימוש כזה או אחר באיזה מתכני האתר.
 3. בכל עת שיתעורר חשש ו/או חשד לפגיעה בזכות כלשהי הנתונה לרונלייט ו/או לצד שלישי, רשאית רונלייט לפעול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולרבות באמצעות הסרת משתמש רשום ו/או מניעת כניסה לאתר ו/או לכל חלק ממנו והיא לא תשא בשל כך בכל אחריות לנזק נטען כלשהו. בד בבד, רונלייט לא תשא באחריות להפרה שתעשה בידי צד שלישי ולרבות בידי משתמש באתר.
 4. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמש, גולש, לקוח, ספק או צד שלישי כלשהו תהיה רונלייט רשאית להעביר לצד הנפגע ו/או לצד הטוען כי נפגע את פרטי הצד הפוגע ו/או אשר נטען כי פגע וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של רונלייט ולא תשמע נגד רונלייט כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.

11. אחריות

 1. אין לראות בתכני האתר משום המלצה לרכישה ו/או חוות דעת של מוצר ו/או שירות המופיעים באתר בכל אופן כזה או אחר.
 2. בשום מקרה לא תחול על רונלייט אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, או בכל מידע או תוכן נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של האתר, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

12. שירות לקוחות רונלייט

ניתן לפנות בכל שאלה ו/או בקשה למחלקת שירות הלקוחות של רונלייט, בקישור שבאתר, בטלפון 073-244-6060 ובדוא"ל support@ronlight.co.il

13. הדין החל וסמכות השיפוט הבלעדית

בכל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או תביעה הנובעת מהשימוש באתר ובכל סוגיה הנובעת מן השימוש בו, יחול הדין הישראלי בלבד ותהא סמכות שיפוט בלעדית וייחודית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב - יפו.

סל הקניות שלי

לא נמצאו פריטים בסל
לחץ כאן להמשך שיטוט באתר