ronlight
basket (0)

תקנון הפעילות

 

מתפרסם בזאת תקנון פעילות שעורכת חברת רונלייט הלת' בע"מ.

 

 1. הגדרות

 

 1. "רונלייט"  – חברת רונלייט הלת' בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' הכישור 49, קומה 6, חולון 5886606.

 

 1. "הפעילות" – משחק במסגרתו מצלמים המשתתפים סרטונ/ים באורך של עד דקה אחת ומעלים לסטורי או לפוסט ומתייגים את העמוד האינסטגרם של "גופרו ישראל", .@gopro.israel מידי שבוע מארבע שבועות תקופת הפעילות, מבין הסרטונים שיועלו, תבחר רונלייט סרטון אחד (ובכל תקופת הפעילות ארבעה סרטונים) אשר מכלל הסרטונים שתויגו היה בעיניה המרשים ביותר (בין אם כזה אשר בעיני רונלייט היה הטוב ביותר, המצחיק ביותר, הכי "אקסטרים" וכיוצ"ב) והכל בכפוף לתנאיו וסייגיו של תקנון זה (להלן: "התקנון"). 

 

 1. "משתתף" – זכאי להשתתף בפעילות כל תושב ואזרח ישראל אשר בתקופת הפעילות יעשה כאמור בסעיף 1.ב. אשר לעיל וימלא אחר כל תנאי וסייגי תקנון זה. 

 

מובהר בזאת כי אין לשלוח סרטונים אלימים ו/או גסים ו/או מעליבים ו/או פוגעניים ו/או בעלי תוכן מיני ו/או כאלה אשר מכל סיבה שהיא תמצא אותם רונלייט ככאלה שאינם הולמים, בין אם תכנים כאמור מובאים בסרטונים באופן ישיר ובין אם באופן עקיף או מרומז. סרטונים כאמור לא יכללו בפעילות ללא חובת מתן הודעה למשתתפים אשר שלחו אותם.

 

 1. "תקופת הפעילות"  – החל מיום שני, 19/12/2022, ועד ליום חמישי, 19/01/2023 (כולל).

 

 1. "הפרס" – 4 הסרטונים (כאמור בסעיף 1.ב. אשר לעיל, אחד מידי שבוע מארבעת שבועות תקופת הפעילות) אשר לטעמה של רונלייט יהיו המרשימים ביותר (בין אם כאלה שיהיו בעיניה טובים, מצחיקים, "אקסטרימיים" וכיוצ"ב) יזכו את המשתתפים אשר שלחו אותם במצלמת GoPro HERO 11 black mini (להלן: "הפרס"). קבלת הפרס מותנית בעמידה בכל תנאי התקנון.

 

 1. איך נבחרים ארבעת זוכי הפעילות?

 

הזוכים, אשר יזכו כל אחד בפרס אחד, יהיו ארבעת המשתתפים אשר לטעמה של רונלייט שלחו את ארבעת הסרטונים המרשימים ביותר, באורך של עד לא יותר מדקה אחת לסרטון, וזאת כאמור בסעיפים 1.ב. ו-1.ה. אשר לעיל, לטעמה של רונלייט ובכפוף לעמידת הזוכים בכל תנאי התקנון.

 

 1. פרשנות

 

 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ולרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר/י אינטרנט, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

 

 1. בתקנון השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה או ברבים.

 

 1. כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ולא יינתן להן כל משקל בפרשנות התקנון.

 

 1. כללי

 

 1. רונלייט תהיה רשאית להפסיק את הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או לקצרה ו/או להאריכה ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך כל שינוי לרבות לגבי תקופת הפעילות, בכל עת, בכפוף להוראות הדין ובהודעה שתפורסם באתר האינטרנט שלה.

 

 1. רונלייט שומרת על זכותה לפרסם את הפעילות באמצעים נוספים.

 

 1. מינימום משתתפים לקיום הפעילות והזכאות לפרס – 1,000 משתתפים (במידה וישתתפו פחות מ-1,000 משתתפים רונלייט שומרת את הזכות לבטל את הפעילות).

 

 1. שיטת פעילות

 

 1. כל משתתף זכאי להשתתף בפעילות באופן האמור בתתי סעיף 1 לתקנון ובהשתתפותו הוא מאשר הסכמה ללא סייג לכל תנאי תקנון זה.

 

 1. משתתף אשר עמד בכל תנאי התקנון ללא יוצא מן הכלל, יקבל אפשרות לזכות בפרס כהגדרתו בסעיף 1.ה. לתקנון זה ובכפוף לאמור בכל סעיפי התקנון.

 

 1. המשתתף בפעילות מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רונלייט ו/או מי מטעמה לעניין אופי הפרס ו/או סוג הפרס ולעניין כל תנאי מתנאי תקנון זה, להם הסכים בעצם בחירתו להשתתף בפעילות.

 

 1. רונלייט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג הפרס לכזה אשר זהה ו/או דומה בערכו לפרס.

 

 1. רונלייט לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס בכל אופן שהוא. 

 

 1. רונלייט שומרת לעצמה הזכות לעכב ו/או לבטל את מתן הפרס בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

 

 • חשש לאי תקינות ו/או זיוף;

 • סירוב לאשר בחתימה את קבלת הפרס ו/או להציג תעודה מזהה תקפה;

 • סירוב למסור את מלוא הפרטים האישיים הנדרשים;

 • אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.

 

 1. רונלייט שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמות הזוכים בכל אמצעי מדיה ובכל מועד שתמצא לנכון ובעצם השתתפותם בפעילות המשתתפים נותנים לכך את הסכמתם הבלתי חוזרת.

 

 1. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, רונלייט תהיה רשאית שלא לאפשר את קבלת הפרס על ידי מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 

 1. רונלייט מצהירה כי הפרס הינו חדש לחלוטין והמשתתף בפעילות וכל זוכה בה פוטר את רונלייט ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות תביעת נזק ו/או שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר נשוא הפרס.

 

 1. ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה לקבלת מסרים שיווקיים ופרסומות של רונלייט. פרטיו האישיים, במידה ויידרש המשתתף למסור אותם לרונלייט, ישמרו במאגר המידע של עורכת פעילות (להלן: "מאגר המידע"). המשתתף ו/או המבקש להשתתף מאשר ומצהיר כי ידוע לו כי מאגר המידע משמש למטרות פרסום ושיווק, לרבות דיוור ישיר. המשתתף רשאי לבקש את הסרתו ממאגר המידע ומתפוצת הדיוור.

 

 1. חל איסור על השתתפות בפעילות של מקורבים ובני משפחה של רונלייט.

 

 1. רונלייט תיידע את הזוכה אודות זכייתו באמצעות פניה לחשבון ממנו בוצע התיוג האמור בתתי סעיף 1 לתקנון ו/או פרטי התקשרות אשר יופיעו בחשבון.

 

 1. הצהרות המשתתף

 

 1. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף בפעילות כי קרא תקנון זה וקיבל עליו את כל הוראותיו ללא יוצא מן הכלל וכי גם אם בחר שלא לקרוא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף בפעילות כי תקנון זה, על כל תנאיו וסייגיו, יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 

 1. רונלייט רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו בקשר עם זכות המשתתף לפרס ומימושו.

 

 1. המשתתף ו/או המבקש להשתתף מסכים ומתחייב כי כל תקלה, איחור וכדומה, שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, התפרצות מגיפה ולרבות אך לא רק מגפת הקורונה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות ו/או הממוחשבות, כוח עליון וכיוצ"ב לא יחשבו ולא יראו כלל וכלל כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. 

 

 1. המשתתף ו/או המבקש להשתתף בפעילות מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו שיתכן ועל אף מאמצי רונלייט, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושי דפוס ו/או של לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או מחשוב בכל שלב משלבי הפעילות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס בפעילות ו/או לממשו ו/או לקבלו. המשתתף מסכים לפטור את רונלייט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, תרופה, שיפוי או סעד.

 

 1. כל משתתף ו/או המבקש להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות ו/או כל סרטון שהשתתף בפעילות ו/או כל תוצר של הפעילות ו/או כל מידע שבעניינו של המשתתף בפעילות ו/או כל מידע לעניינו של הפרס והזוכים בו וכל מידע עשויים להיות מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים ו/או בפרסומים שונים ו/או בפרסומות מסחריות שונות וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או המבקש להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הפרסומים האמורים ולרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של רונלייט. כן הוא מצהיר כי כתנאי להשתתפותו בפעילות, קיבל לידיו את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים להשתתפות בפרסומים כאמור.

 

 1. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. רונלייט ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשא באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתף בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.

 

 1. המשתתף בפעילות מתחייב לשפות את רונלייט ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה וכלפי כל מי מטעמה, אם הפר המשתתף בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות בפעילות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לרונלייט ו/או מי מטעמה ו/או לצד שלישי כזה או אחר.

 

 1. רונלייט שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי אשר בכל אופן יהיו בעלי ערך כספי דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

 1. תשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרס ישולם על ידי הזוכה בפרס.

 

 1. אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס והמשתתף, בעצם השתתפותו, מצהיר ומאשר כי הבחירה בסרטונים הזוכים תהא אך ורק על פי טעמה וקביעתה של רונלייט. 

 

 1. לצורך קבלת הפרס יתכן ויהיה על המשתתף להגיע לקבלו במשרדי החברה, בכתובת הנקובה מעלה ו/או בכל כתובת אחרת שתקבע על ידי החברה.

 

 1. משתתף אשר בתוך שבועיים ימים מפניית רונלייט אליו לא יגיע לממש את הפרס, לא יהיה זכאי לממש את זכאותו ו/או לקבל פרס חלופי ו/או פיצוי ו/או שיפוי כספי כלשהם.

 

 1. רונלייט לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתף בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושו.

 

 1. רונלייט לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס, אלא אם נתנה הסכמתה מראש ובכתב.

 

 1. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף בפעילות כי קרא את נוסח הצהרת הזוכה המהווה את נספח א' לתקנון וכי ללא כל סייג הוא מסכים לאמור בהצהרה וכי ידוע לי כי באם יזכה בפרס וטרם קבלתו את הפרס יתכן ויידרש לבוא על החתום על הצהרה כאמור ולמסור לרונלייט צילום תעודה מזהה שלו.

 

 1. כל התדיינות משפטית נשוא תקנון זה ו/או נשוא הפעילות ו/או נשוא טענה לזכייה ו/או נשוא יחסי המשתתף ו/או מי מטעמו עם רונלייט, תידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב - יפו.


 

     נספח א' - הצהרת הזוכה

 

אני הח"מ  ______________________, מס' זהות מלא ______________, מאשר/ת ומצהיר/ה בזאת כי קיבלתי את הפרס במסגרת  פעילות אשר ערכה חברת רונלייט הלת' בע"מ (להלן: "החברה").

 

הנני מצהיר/ה כי אין לי ולא יהיו לי ואני מוותר/ת בזאת, באופן סופי, בלתי חוזר ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמם בקשר עם עריכת הפעילות ו/או השתתפותי בפעילות ו/או זכייתי בפרס.

 

הנני מצהיר/ה על הסכמתי להשתתף (במידה ואדרש) בצילומים שיפורסמו בכל אמצעי פרסום שהוא שייבחר על ידי החברה לצורך פרסום החברה וזכייתי בפעילות. ידוע לי כי החברה רשאית, אך אינה מחויבת, לעשות שימוש בחומר צילומי שיעמוד לרשותה בתום הצילומים וכמו כן כי לא אהיה זכאי/ת לתשלום ו/או תמורה כלשהי בעבור הצילומים.

 

הנני מצהיר/ה כי אין ולא יהיו לי כל טענות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין טיב ו/או איכות הפרס.

 

הנני מצהיר/ה כי הצהרתי זו ניתנה מרצוני החופשי לאחר שניתנה לי הזדמנות לעיין בתקנון הפעילות.

 

הנני מאשר/ת ומצהיר/ה כי קראתי את תקנון הפעילות וקיבלתי עליי את כל הוראותיו ללא יוצא מן הכלל וכי גם אם בחרתי שלא לקרוא את תקנון הפעילות אני מסכימ/ה כי כל הוראותיו, ללא יוצא מן הכלל, יחולו עליי ויחייבו אותי לכל דבר ועניין.

                            __________________

סל הקניות שלי

לא נמצאו פריטים בסל
לחץ כאן להמשך שיטוט באתר