ronlight
basket (0)

תקנון מבצע הנחות לחג הפסח

 

מבוא

 

בתקופת המבצע הנקובה בחלופות סעיף 4 לתקנון זה תערוך חברת רונלייט הלת' בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' הכישור 49, קומה 6, חולון 5886606 (להלן: "החברה") מבצע הנחות למוצרים שונים; בשיעורי הנחה שונים ממחירון החברה הרשמי ולפרקי זמן שונים וכל זאת לרוכשים באתר החברה (www.ronlight.co.il) (להלן: "האתר").

באשר למוצרי המבצע (כהגדרתם בסעיף 2 לתקנון אשר להלן) המיובאים על ידי החברה אך נמכרים על ידי משווקי החברה, הרי שמחיר המכירה לצרכן נקבע על ידי המשווקים בלבד והחברה ממליצה על הנחות כאמור בנספח א' מן המחירון המפורסם באתר החברה, שמהווה את המחירון המומלץ על ידי החברה.

פרטי ותנאי המבצע

 

 1. המבוא אשר לעיל מהווה חלק מפרטי המבצע ותנאיו של המבוא מהווים תנאים מתנאי תקנון זה.

 

 1. המוצרים המשתתפים במבצע (להלן: "מוצרי המבצע") הם אלה המפורטים בנספח א' לתקנון ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מן התקנון עצמו.

 

 1. מוצרי המבצע יהיו מייבוא החברה בלבד והרכישה עליה יחול המבצע תעשה באתר בלבד.

 

 1. לכל מוצר ממוצרי המבצע תקופת מבצע שונה ושיעור שונה של הנחה ממחירון החברה והכל כמפורט בנספח א' לתקנון או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם. יחד עם זאת החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע ואת מתן הנחות המבצע, כולן או חלקן, זאת בכל עת והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, זאת בהודעה שתפורסם באתר ובלבד שלא תפגענה זכויותיהם של מי שבמועד הפסקת המבצע ו/או שינוי המבצע כבר רכשו ממוצרי המבצע ועמדו בכלל הוראות התקנון.

 

 1. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח המשתתף במבצע ו/או לצד ג' כזה או אחר וזאת מכל סיבה שהיא בגין ההשתתפות במבצע.

 

 1. בכל מקרה של אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

 1. מובהר בזאת כי כל תקלה ו/או איחור של החברה ו/או מי מטעמה, לרבות אך לא רק תקלה באתר ו/או איחור באספקה, אשר מקורם בין היתר במלחמה, שביתה, התפרצות, מגיפה, כוח עליון וכיוצ"ב, לא ייחשבו ולא ייראו כהפרה של החברה את הוראותיו של תקנון זה ו/או חבות מחבויות החברה ללקוח ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

 

 1. בהשתתפותו במצבע מסכים, מאשר ומצהיר הלקוח כי קרא תקנון זה וקיבל עליו את כל הוראותיו ללא יוצא מן הכלל.

 

 1. אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות כל דין ולרבות אך לא רק מהוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו השונות.

 

 1. באשר למוצרי המבצע המיובאים על ידי החברה אך נמכרים על ידי משווקי החברה, הרי שמחיר המכירה לצרכן נקבע על ידי המשווקים בלבד והחברה ממליצה על הנחות כאמור בנספח א' מן המחירון המפורסם באתר החברה, שמהווה את המחירון המומלץ על ידי החברה.

 

 1. השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

 

 1. כל התדיינות משפטית נשוא תקנון זה ו/או נשוא יחסי הלקוח ו/או מי מטעמו עם החברה ו/או מי מטעמה, תידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב - יפו.

נספח א' תאריכי המבצעים

מותג תחילת המבצע סיום המבצע
BLACK ROLL 07/04/2024 02/05/2024
SKULLCANDY 07/04/2024 02/05/2024
TANITA 07/04/2024 02/05/2024
SNAILCLE 07/04/2024 02/05/2024
גופרו 16/04/2024 06/05/2024
GARMIN 10/04/2024 30/04/2024
OPPO 01/04/2024 30/04/2024
GOVEE 04/04/2024 30/04/2024
ZTE 01/04/2024 30/04/2024
Huawei 01/04/2024 30/04/2024
KUVINGS 04/04/2024 30/04/2024
JIMMY 04/04/2024 30/04/2024

 

נספח ב' המוצרים

מק"ט ברקוד תאור מוצר צרכן מומלץ מבצע  מחיר צרכן יומי 
310011H 6944284679856 טלפון OPPO Reno 5 pro 5G 12GB/256GB כסף 1799 1999
310016H 6944284691698 טלפון OPPO Reno 6 5G 8GB+128GB שחור-Black 1099 1299
310017H 6944284691681 טלפון OPPO Reno 6 5G 8GB+128GB כחול Aurora Blue 1099 1299
310024H 6932169301459 טלפון 8GB/256GB OPPO Reno 7 5G-כחול 1299 1499
310025H 6932169301817 טלפון 8GB/256GB OPPO Reno 7 5G-שחור 1299 1499
310026H 6932169304412 טלפון 8GB/128GB OPPO Reno 7Z 5G-כחול 1199 1399
310027H 6932169304146 טלפון 8GB/128GB OPPO Reno 7Z 5G-שחור 1199 1399
310034H 6932169332231 טלפון סלולרי OPPO Reno10 5G 8GB/256GB צבע אפור 1699 1899
310035H 6932169332248 טלפון סלולרי OPPO Reno10 5G 8GB/256GB צבע כחול 1699 1899
310079H 6932169332392 טלפון סלולרי OPPO A78 8GB/256GB צבע שחור כולל NFC 999 1099
310080H 6932169332408 טלפון סלולרי OPPO A78 8GB/256GB צבע ירוק כולל NFC 999 1099
310028H 6932169306430 טלפון OPPO A96 8GB/256GB שחור 899 999
310029H 6932169306447 טלפון OPPO A96 8GB/256GB כחול 899 999
201850H 7290018999530 מקרן חכם אנדרואיד VICTURIO V-CINEMA 899 1099
327002H 6902176055553 שעון ZTE SMART WATCH LIVE 319 399
327003H 6974608310110 שעון ZTE SMART WATCH GT ZTE 149 189
314066H 6941487249350 Watch GT 3 Elite Jupiter-B29T-רצועת מתכת 1119 1399
314067H 6941487249305 Watch GT 3 Active Jupiter-B29S- רצועה שחורה 719 899
314068H 6941487229956 Watch GT 3 Elegant Gold Milo-B19T-רצועה זהב 879 1099
314071H 6972453166562 WATCH GT 2 Pro Brown Vidar-B19V 959 1199
314073H 6901443329922 WATCH GT 2 46mm Black Latona-B19S 599 749
314074H 6941487233090 WATCH FIT Stia-B09-ורוד 319 399
314075H 6941487233069 WATCH FIT Stia-B09-שחור 319 399
314077H 6941487229994 Watch GT 3 Elegant Gold Milo-B19V-רצועה לבנה 879 1099
314093H 6941487291397 צמיד- Huawei Band 8 Ahsoka-B19-שחור 263 329
314094H 6941487291403 צמיד  Huawei Band 8 Ahsoka-B19-ורוד 263 329
314095H 6941487294800 שעון חכם-Huawei Watch Fit SE Silicone Strap Stia-B39-שחור 399 499
314096H 6941487294817 שעון חכם-Huawei Watch Fit SE Silicone Strap Stia-B39-ורוד 399 499
314159H 6941487277865 שעון HUAWEI GT 3 SE שחור 719 899
151001H 878615091382 אוזניות JIB IN EAR W/MIC-שחור 50 59
151002H 878615091375 אוזניות JIB IN EAR W/MIC-שחור/לבן 50 59
151003H 878615092464 אוזניות JIB IN EAR W/MIC-אדום/שחור 50 59
151141H 878615092471 אוזניות JIB IN EAR W/MIC-שחור\טורקיז 50 59
151132H 878615099951 CASSETTE WIRELESS ON-EAR כחול 126 149
151131H 878615099401 CASSETTE WIRELESS ON-EAR שחור 126 149
151158H 810015587195 HESH EVO WIRELESS OVER-EAR-Black 339 399
151160H 810015588512 HESH ANC WIRELESS OVER-EAR-Black 509 599
151066H 810015587249 CRUSHER EVO WIRELESS OVER-EAR TRUE BLACK 721 849
151067H 810015587256 CRUSHER EVO WIRELESS OVER-EAR CHILL GREY 721 849
151792H 810045688817 CRUSHER ANC 2 WIRELESS O-E TRUE BLACK 806 949
151201H 810045687322 SLYR PLAYSTATION GAMING WIRED OVER EAR BLUE/BLACK 254 299
151202H 810045687315 SLYR XBOX GAMING WIRED OVER EAR  GREEN/BLACK 254 299
151203H 810045687285 SLYR PRO PLAYSTATION GAMING WIRED OVER EAR BLUE/BLACK 415 489
151204H 810045687278 SLYR PRO XBOX GAMING WIRED OVER EAR GREEN/BLACK 415 489
151205H 810045686790 PLYR MULTI-PLATFORM GAMING WIRELESS OVER EAR Black 500 589
151801H 810045688671 TW DIME 3 BONE/ORANGE 160 189
151800H 810045688435 TW DIME 3 TRUE BLACK 160 189
151155H 810045683270 DIME TRUE WIRELESS IN-EAR-Gray 143 169
151156H 810045683294 DIME TRUE WIRELESS IN-EAR-Green/Black 143 169
151189H 810045683287 TW DIME LIGHT GREY/BLUE 143 169
151797H 810045688770 TW SMOKIN BUDS IN-EAR TRUE 126 149
151802H 810045689104 TW SMOKIN BUDS MATCHA 126 149
151280H 810045683164 Push Active True Wireless in-Ear-Black/Orange 305 359
151281H 810045683188 Push Active True Wireless in-Ear-Dark Blue/Green 305 359
151282H 810045683171 Push Active True Wireless in-Ear-Light Grey/Blue 305 359
151790H 810045687032 RAIL TRUE WIRELESS IN-EAR TRUE BLACK 271 319
151791H 810045687049 RAIL TW BONE/ORANGE GLOW 271 319
151796H 810045686653 TW RAIL ANC TRUE BLACK 415 489
191001H 4260346270000 BLACKROLL® STANDARD black 109 129
191002H 4260346271540 BLACKROLL® STANDARD black/pink 118 139
191003H 4260346270024 BLACKROLL® STANDARD black/yellow 118 139
191004H 4260346270864 BLACKROLL® STANDARD 45 black 152 179
191005H 4260346273025 BLACKROLL® TWIN black 152 179
191006H 4260346271915 BLACKROLL® SLIM black 101 119
191007H 4260346270208 BLACKROLL® PRO grey 160 189
191008H 4260346270079 BLACKROLL® GROOVE STANDARD black 152 179
191009H 4260346270154 BLACKROLL® MINI black 41 49
191010H 4260346270413 BLACKROLL® MINI azure 41 49
191011H 4260346270147 BLACKROLL® MINI orange 41 49
191012H 4260346270239 BLACKROLL® MINI pink 41 49
191013H 4260346270130 BLACKROLL® MINI yellow 41 49
191014H 4260346271687 BLACKROLL® MINI FLOW black 50 59
191015H 4260346271724 BLACKROLL® MINI FLOW green 50 59
191016H 4260346272004 BLACKROLL® MICRO black 24 29
191017H 4260346270116 BLACKROLL® BALL 08 black 41 49
191018H 4260346270666 BLACKROLL® BALL 08 green  41 49
191019H 4260346270505 BLACKROLL® BALL 08 pink 41 49
191020H 4260346270109 BLACKROLL® BALL 12 black 50 59
191021H 4260346270512 BLACKROLL® BALL 12 pink  50 59
191022H 4260346270550 BLACKROLL® BALL 12 yellow 50 59
191023H 4260346270253 BLACKROLL® DUOBALL 08 black  67 79
191024H 4260346270123 BLACKROLL® DUOBALL 12 black  92 109
191025H 4260346270857 BLACKROLL® BLACKBOX STANDARD black 228 269
191026H 4260346271175 BLACKROLL® BLACKBOX MINI black 135 159
191027H 4260346275524 BLACKROLL® OFFICE BOX 2.0 - S/M/L 288 339
191028H 4260346275531 BLACKROLL® OFFICE BOX 2.0 - XL/XXL 288 339
191029H 4260346272165 BLACKROLL® RUNNING BOX black 186 219
191030H 4260346275500 BLACKROLL® NECK BOX 177 209
191031H 4260346275548 BLACKROLL® BACK BOX 288 339
191032H 4260346275517 BLACKROLL® KNEE BOX 288 339
191033H 4260346271649 BLACKROLL® LOOP BAND blue 58 69
191034H 4260346271625 BLACKROLL® LOOP BAND green 58 69
191035H 4260346271632 BLACKROLL® LOOP BAND orange 58 69
191036H 4260346272851 BLACKROLL® LOOP BAND yellow 58 69
191037H 4260346272424 BLACKROLL® LOOP BAND red 58 69
191038H 4260346273339 BLACKROLL® LOOP BAND black 58 69
191039H 4260346271618 BLACKROLL® LOOP BAND SET orange, green, blue 152 179
191040H 4260346273346 BLACKROLL® LOOP BAND SET 6ER yellow, orange, red, green, blue, black 254 299
191041H 4260346272202 BLACKROLL® SUPER BAND blue 84 99
191042H 4260346272196 BLACKROLL® SUPER BAND green 84 99
191043H 4260346272189 BLACKROLL® SUPER BAND orange 84 99
191044H 4260346272219 BLACKROLL® SUPER BAND SET 220 259
191045H 4260346271656 BLACKROLL® MULTI BAND green 152 179
191046H 4260346275043 BLACKROLL® STRETCH BAND balanced green 101 119
191047H 4260346271670 BLACKROLL® RESIST BAND black 109 129
191048H 4260346271663 BLACKROLL® RESIST BAND grey 109 129
191049H 4260346275050 BLACKROLL® HOOK black 109 129
191054H 4260346275494 BLACKROLL® FASCIA GUN 645 759
191067H 4260346271274 BLACKROLL® MAT black 313 369
191068H 4260346271137 BLACKROLL® GYMBALL 65 black 152 179
191074H 4260346270192 BLACKROLL® GROOVE PRO grey 152 179
191075H 4260346270284 BLACKROLL® MED white/green 109 129
191076H 4260346270871 BLACKROLL® MED 45 white/green 109 129
191077H 4260346270185 BLACKROLL® GROOVE PRO azure 152 179
191078H 4260346271007 BLACKROLL® FLOW STANDARD black 135 159
191080H 4260346270697 BLACKROLL® BALL 12 green 50 59
191081H 4260346270499 BLACKROLL® BALL 12 orange 50 59
191082H 4260346273490 BLACKROLL® DUOFLEX 12 black, white 143 169
191083H 4260346270390 BLACKROLL® BLOCK black 101 119
191084H 4260346270956 BLACKROLL® BLOCK SET black, green, pink 143 169
191085H 4260346270468 BLACKROLL® BOOSTER SET SLIM black 628 739
191087H 4260346275784 BLACKROLL® NEW POSTURE PRO - XL/XXL 109 129
131010H 6946499311385 שואב אבק אלחוטי חכם JIMMY H10 Pro 1999 2199
131012H 6946499310708 שואב אבק ידני נגד קרדית האבק JIMMY JV12 299 399
131085H 6946499308903 שואב אבק אלחוטי Jimmy JV85PRO 999 1099
131090H 6946499311859 שואב אבק אלחוטי & שואב שוטף JIMMY HW10 Pro 2299 2499
131110H 6946499312177 שואב אבק אלחוטי Jimmy H10 FLEX 1499 1599
131310H 6946499309924 שואב אבק אלחוטי Jimmy H9 Pro 1599 1799
131991H 6946499311903 שואב אבק אלחוטי & שואב שוטף JIMMY HW9 Pro 1499 1799
131032H 6946499310982 בלנדר JIMMY B32 700W+כוס מתנה 249 319
401820H 8809039109768 מסחטת מיץ מדגם NS-1226CBC2 EVO820-מטאלי YW(3+4)7 1599 1899
401830H 8809597083920 מסחטת מיץ KUVINGS REVO830  בצבע כסוף 3) 7YWמלא+4 מנוע) 2199 2599
401831H 8809597083937 מסחטת מיץ KUVINGS REVO830  בצבע שחור 3) 7YWמלא+4 מנוע) 2199 2599
401832H 8809597083944 מסחטת מיץ KUVINGS REVO830  בצבע לבן 3) 7YWמלא+4 מנוע) 2199 2599
401833H 8809597083951 מסחטת מיץ KUVINGS REVO830  בצבע אדום 3) 7YWמלא+4 מנוע) 2199 2599
401017H 8809597081353 מסחטת מיץ מדגם M-17 B1700-אדום 3YW NS-1722CBC2 999 1199
401019H 8809597081360 מסחטת מיץ מדגם M-17 B1700-כסוף 3YW NS-1722CBC2 999 1199
143003H 6972790741408 שואב אבק רובוטי שוטף Yeedi Floor 3 1549 1699
601001H 6974207820102 אופני כושר חכמים SNAILCLE S1 2299 2699
BC401BK36 4904785042674 משקל דיגיטלי חכם דגם BC-401 349 389
BC-730GR36 4904785813441 משקל דיאגנוסטי דגם BC-730 249 324
BD-590 4904785809901 משקל תינוק אידיאלי 590-BD 494 549
HD382MK36 4904785811737 משקל דיגיטלי ביתי דגם HD-382 152 169
HD380WH36 4904785811669 משקל דיגיטלי ביתי דגם HD-380 152 169
RD-545HR 4904785171220 משקל חכם למדידת הרכב גוף דגם RD-545HR 2249 2499
RD-953 BLK 4904785816756 משקל למדידת הרכב גוף מקצועי דגם RD953 989 1099
BC-587 4904785811980 משקל דיגיטלי עם מד שומן דגם BC-587 467 519
BC-545N 4904785813953 משקל למדידת הרכב גוף דגם BC-545N 989 1099
RD-953 BLK 4904785816756 משקל למדידת הרכב גוף מקצועי דגם RD953 989 1099
170512H 810116380282 מצלמת אקסטרים HERO12 Black 1799 1949
170711H 810116380831 מצלמת אקסטרים GoPro HERO11 Black 1499 1649
170121H-1 810116380336 HERO12 Black Creator Edition CHDFB-121-JP 2599 2749
GOVEE   עשרה אחוזי הנחה ממחיר הצרכן על כל מגוון מוצרי GOVEE    
המוצרים המשתתפים במבצע לפרסום באתר
מק"ט רונלייט ברקוד יצרן תיאור המוצר מחיר צרכן במבצע מחיר צרכן מומלץ יומי
010-02804-01H 753759318192 EPIX PRO(g2)51 Saph CrbnGryDLC Ti Blk/Slt Gry EMEA ₪ 4,699 5199
010-02804-11H 753759318239 EPIX PRO(g2 51 Saph Ti Whtstn/Gry EMEA ₪ 4,699 5199
010-02803-21H 753759318130 EPIX PRO(g2)47 SaphTiWhtStn/Gry EMEA ₪ 4,279 4749
010-02802-11H 753759317973 EPIX PRO(g2)42mm Saph Cream Gold SS FrGry/LtSnd EMEA ₪ 4,279 4749
010-02778-15H 753759317898 fenix 7X Pro Sapph Sol Ti w/Gray/Orange BandEMEA ₪ 4,279 4749
010-02803-11H 753759318093 EPIX PRO(g2) 47 Saph CrbnGryDLC Ti Blk/SltGryEMEA ₪ 4,279 4749
010-02778-11H 753759317850 fenix 7X Pro Saph Solar Carbon Gray Ti w/Black Band EMEA ₪ 4,279 4749
010-02802-15H 753759318017 EPIX PRO(g2)42mm Saph CrbnGry DLC Ti Blk/Slt EMEA ₪ 4,279 4749
010-02804-21H 753759318277 EPIX PRO(g2)51 Glass SltGry SS Blk EMEA/AUS/NZ/AFR/Sa ₪ 4,279 4749
010-02541-15H 753759278274 fenix 7X Sapph Sol Mineral Blue Ti w/Whitestone ₪ 3,949 4399
010-02541-23H 753759278328 fenix 7X Sapph Sol Black DLC Ti w/Black Band EME ₪ 3,949 4399
010-02778-01H 753759317836 fenix 7X Pro SolSlate Gray Stl w/Black BndEMEA/AUS/NZ/AFR ₪ 3,849 4299
010-02776-11H 753759317614 fenix 7S Pro Saph Solar Carbon Gray Ti w/Black Band EMEA ₪ 3,849 4299
010-02803-01H 753759318079 EPIX PRO(g2)47 Glass Slt Gray Blk EMEA/AUS/NZ/AFR/SAm ₪ 3,849 4299
010-02777-21H 753759317775 fenix 7 Pro Saph Solar Ti w/Fog Gry/Ember Orange Band EMEA ₪ 3,849 4299
010-02802-01H 753759317959 EPIX PRO(g2)42mm Glass SS Whitestn EMEA/AUS/NZ/AFR/SA ₪ 3,849 4299
010-02777-11H 753759317737 fenix 7 Pro Saph Solar Crbn Gry DLC Ti w/Black Band EMEA ₪ 3,849 4299
010-02776-15H 753759317652 fenix 7S Pro Saph Solar Cream Gold SS w/Fr. Gry Band EMEA ₪ 3,849 4299
010-02582-21H 753759281083 epix 2 SappCarrera White Ti w/Silicone Band EMEA ₪ 3,779 4199
010-02582-11H 753759281045 epix 2 SappBlack Carbon Gray DLC Ti w/Silicone B ₪ 3,749 4199
010-02541-11H 753759278236 fenix 7X Sapph Sol Carbon Gray DLC Ti w/Black Ba ₪ 3,749 4149
010-02539-21H 753759277895 fenix 7S Sapphire Sol, Cream Gold Ti w/ Light Sa ₪ 3,549 3949
010-02582-01H 753759281007 epix Gen 2,Slate/SS w/Silicone Band,EMEA ₪ 3,549 3949
010-02540-25H 753759278113 fenix 7 Sapph Solar, Mineral Blue Ti w/Whiteston ₪ 3,549 3949
010-02776-01H 753759317591 fenix 7S Pro Solar Glass SS w/Graphite band EMEA/AU/NZ/AFR ₪ 3,449 3849
010-02777-01H 753759317713 fenix 7 Pro Solar Glass SltGrySS w/Blk BndEMEA/AUS/AFR/SA ₪ 3,449 3849
010-02541-01H 753759278212 fenix 7X Sol Slate Gray w/Black Band EMEA ₪ 3,399 3749
010-02539-25H 753759277932 Fenix 7S Sapphire Solar Carbon Grey DLC Tit Blk ₪ 3,399 3749
010-02540-21H 753759278076 fenix 7 Sapph Solar, Carbon Gray DLC Ti w/Black ₪ 3,399 3749
010-02540-11H 753759278052 fenix 7 Solar, Slate Gray w/Black Band, EMEA ₪ 3,149 3499
010-02539-13H 753759277871 fenix 7S Solar Edition, Slate Gray Black Band ₪ 3,149 3499
010-02539-11H 753759277857 fenix 7S Sol,Rose Gold w/Light Sand Band,EMEA ₪ 3,149 3499
010-02503-21H 753759279769 Edge 1040 Solar ₪ 2,999 3499
010-02503-11H 753759279721 Edge 1040 Bundle ₪ 2,849 3299
010-02638-20H 753759297046 Forerunner 955 Solar EMEA Black ₪ 2,649 3099
010-02809-11H 753759313876 Forerunner 965,GPS,EMEA,White ₪ 2,649 3099
010-02809-12H 753759313883 Forerunner 965,GPS,EMEA,Amp Yellow ₪ 2,649 3099
010-02809-10H 753759313869 Forerunner 965,GPS,EMEA,Black ₪ 2,649 3099
010-02638-21H 753759297053 Forerunner 955 Solar EMEA White ₪ 2,649 3099
010-02695-21H 753759300012 Edge 840 Solar ₪ 2,549 2799
010-02695-11H 753759299972 Edge 840 Sensor Bundle ₪ 2,399 2799
010-02503-01H 753759279684 Edge 1040 ₪ 2,399 2799
010-02424-11H 753759256296 Edge 1030 Plus Bundle ₪ 2,349 2749
010-02540-01H 753759278038 fenix 7, Silver w/Graphite Band, EMEA ₪ 2,449 2699
010-02539-03H 753759277833 fenix 7S Stainless Steel w/Whitestone Band,EMEA ₪ 2,449 2699
010-02638-31H 753759297077 Forerunner 955 EMEA White ₪ 2,249 2649
010-02638-30H 753759297060 Forerunner 955 EMEA Black ₪ 2,249 2649
010-02730-00H 753759305680 Instinct Crossover Solar, Tactical Edition, Black, WW ₪ 2,099 2349
010-02785-01H 753759314781 Venu 3S GPS Silver Stainless Steel Bezel with Sage Gray ₪ 2,049 2349
010-02785-00H 753759314774 Venu 3S GPS Wi-Fi Pebble Gray+Slate WW ₪ 2,049 2349
010-02785-04H 753759314811 Venu 3S GPS Wi-Fi Ivory+Soft Gold WW ₪ 2,049 2349
010-02785-02H 753759314798 Venu 3S GPS Wi-Fi French Gray+Soft Gold WW ₪ 2,049 2349
010-02785-03H 753759314804 Venu 3S GPS Wi-Fi Dust Rose+Soft Gold WW ₪ 2,049 2349
010-02784-00H 753759314736 Venu 3,GPS,Wi-Fi,Whitestone+Passivated WW ₪ 2,049 2349
010-02784-01H 753759314743 Venu 3,GPS,Wi-Fi,Black+Slate WW ₪ 2,049 2349
010-02061-11H 753759207304 Edge 830 Perf. Bdl ₪ 1,999 2349
010-02694-11H 753759299859 Edge 540 Bundle, EU Central + ₪ 1,949 2299
010-02694-21H 753759299897 Edge 540 Solar, EU Central ₪ 1,949 2299
010-02695-01H 753759299934 Edge 840 ₪ 1,949 2299
010-02810-15H 753759313760 Forerunner 265S Music,WiFi,GPS,EU/PAC,Light Pink/Whitestone ₪ 1,949 2299
010-02810-14H 753759313753 Forerunner 265S Music,WiFi,GPS,EU/PAC,Whit/Neo Tropic ₪ 1,949 2299
010-02810-13H 753759313746 Forerunner 265S Music,WiFi,GPS,EU/PAC,Black/Amp Yellow ₪ 1,949 2299
010-02810-12H 753759313739 Forerunner 265 Music,WiFi,GPS,EU/PAC,Aqua/Black ₪ 1,949 2299
010-02810-11H 753759313722 Forerunner 265 Music, WiFi,GPS,EU/PAC,Whitestone/Tidal Blue ₪ 1,949 2299
010-02810-10H 753759313715 Forerunner 265 Music,WiFi,GPS,EU/PAC,Black/Powder Gray ₪ 1,949 2299
010-02805-03H 753759319359 Instinct 2X Solar Tactical Edition – Black ₪ 1,979 2199
010-02730-01H 753759305697 Instinct Crossover Solar, Graphite, WW ₪ 1,949 2149
010-02730-03H 753759305710 Instinct Crossover, Black, WW ₪ 1,799 1999
010-02496-10H 753759280918 Venu 2 Plus,GPS,Power Grey,Silver ₪ 1,699 1949
010-02496-11H 753759280925 Venu 2 Plus,GPS,Black,Slate ₪ 1,699 1949
010-02496-12H 753759280932 Venu 2 Plus,GPS,Ivory,Cream Gold ₪ 1,699 1949
010-02641-33H 753759279981 Forerunner 255S Music WiFi GPS EU/PAC Whites ₪ 1,649 1899
010-02061-01H 753759207274 Edge 830 ₪ 1,649 1899
010-02641-31H 753759279967 Forerunner 255 Music WiFi GPS EU/PAC Whitest ₪ 1,649 1899
010-02694-01H 753759299811 Edge 540, EU Central + ₪ 1,649 1899
010-02641-30H 753759279950 Forerunner 255 Music WiFi GPS EU/PAC Black ₪ 1,649 1899
010-02641-32H 753759279974 Forerunner 255S Music WiFi GPS EU/PAC Black ₪ 1,649 1899
010-02627-03H 753759278892 Instinct 2, Solar, Tactical Edition, Black, WW ₪ 1,699 1849
010-02805-00H 753759319328 Instinct 2X Solar Graphite ₪ 1,699 1849
010-02430-11H 753759271824 Venu 2 Slate Bezel with Black Case and Silicone ₪ 1,499 1749
010-02429-10H 753759271879 Venu 2S Slate Bezel with Graphite Case and Silic ₪ 1,499 1749
010-02430-10H 753759271817 Venu 2 Silver Bezel with Granite Blue Case and ₪ 1,499 1749
010-02429-11H 753759271886 Venu 2S Light Gold Bezel with Light Sand Case a ₪ 1,499 1749
010-02429-13H 753759271909 Venu 2S Rose Gold Bezel w h White Case and Sil ₪ 1,499 1749
010-02429-12H 753759271893 Venu 2S Silver Bezel with Mist Gray Case and Si ₪ 1,499 1749
010-02060-11H 753759207205 Edge 530 Perf. Bdl ₪ 1,449 1699
010-02627-00H 753759278861 Instinct 2, Solar, Graphite, WW ₪ 1,499 1649
010-02641-13H 753759279905 Forerunner 255S Basic GPS EU/PAC Light Pink ₪ 1,399 1649
010-02641-12H 753759279899 Forerunner 255S Basic GPS EU/PAC Powder Grey ₪ 1,399 1649
010-02641-11H 753759279882 Forerunner 255 Basic GPS EU/PAC Tidal Blue ₪ 1,399 1649
010-02641-10H 753759279875 Forerunner 255 Basic GPS EU/PAC Slate Grey ₪ 1,399 1649
010-02863-31H 753759326623 Forerunner 165 Music, GPS, WiFi, Mist Grey/Whitestone, WW ₪ 1,399 1599
010-02863-32H 753759326630 Forerunner 165 Music, GPS, WiFi, Turquoise/Aqua, WW ₪ 1,399 1599
010-02863-33H 753759326647 Forerunner 165 Music, GPS, WiFi, Berry/Lilac, WW ₪ 1,399 1599
010-02863-30H 753759326616 Forerunner 165 Music, GPS, WiFi, Black/Slate Grey, WW ₪ 1,399 1599
010-02839-02H 753759324650 Lily 2 Classic Cream Gold Case with Tan Leather Band ₪ 1,349 1590
010-02060-01H 753759207175 Edge 530 ₪ 1,249 1399
010-02700-12H 753759304904 Venu Sq 2, Music, French Gray/Cream Gold, WW/AUS ₪ 1,199 1399
010-02862-11H 753759324919 vivoactive 5 Music GPS WiFi Ivory/Cream Gold WW ₪ 1,199 1399
010-02862-12H 753759324926 vivoactive 5 Music GPS WiFi Cpt.Blue/Blue Metallic WW ₪ 1,199 1399
010-02862-10H 753759324902 vivoactive 5 Music GPS WiFi Black/Slate WW ₪ 1,199 1399
010-02863-20H 753759326593 Forerunner 165, GPS, Black/Slate Grey, WW ₪ 1,199 1399
010-02700-10H 753759304881 Venu Sq 2, Music, Black/Slate, WW/AUS/NZ ₪ 1,199 1399
010-02700-11H 753759304898 Venu Sq 2, Music, Ivory/Peach Gold, WW/AUS/NZ ₪ 1,199 1399
010-02863-21H 753759326609 Forerunner 165, GPS, Mist Grey/Whitestone, WW ₪ 1,199 1399
010-02862-13H 753759324933 vivoactive 5 Music GPS WiFi Orchid/Orchid Metallic WW ₪ 1,199 1399
010-02839-01H 753759324728 Lily 2 Lilac Case with Lilac Silicone Band ₪ 1,199 1390
010-02839-00H 753759324711 Lily 2 Cream Gold Case with Coconut Silicone Band ₪ 1,199 1390
010-02626-00H 753759278786 Instinct 2, Graphite, WW ₪ 1,149 1249
010-02384-B3H 753759266509 Lily-Classic Gold Bezel White Leather Band ₪ 1,099 1249
010-02701-10H 753759304829 Venu Sq 2, Shadow Gray/Slate, WW ₪ 1,099 1249
010-02384-B1H 753759266493 Lily Cream Gold Bezel with Black Case and Italia ₪ 1,099 1249
010-02701-12H 753759304843 Venu Sq 2, Cool Mint/Metallic Mint, WW ₪ 1,099 1249
010-02701-11H 753759304836 Venu Sq 2, White/Cream Gold, WW ₪ 1,099 1249
010-02293-05H 753759235949 Instinct Solar,Camo – Graphite Camo ₪ 999 1099
010-02247-11H 753759229313 SWIM-2-לבן ₪ 949 1099
010-02247-10H 753759229306 SWIM 2-שחור/אפור ₪ 949 1099
010-02384-10H 753759266424 Lily-Sport Cream Gold Bezel White Band ₪ 949 1049
010-02384-12H 753759266448 Lily-Sport Midnight Orchid Bezel and Band ₪ 949 1049
010-02384-11H 753759266431 Lily-Sport Rose Gold Bezel Light Sand Band ₪ 949 1049
010-02562-10H 753759279639 FORERUNNER 55 Black ₪ 799 949
010-02562-12H 753759279653 FORERUNNER 55 Aqua ₪ 799 949
010-02562-11H 753759279646 FORERUNNER 55 Whitestone ₪ 799 949
010-02566-00H 753759274498 VIVOMOVE SPORT Black Case and Swith Slate Accent ₪ 799 949
010-02566-01H 753759285593 VIVOMOVE SPORT Ivory Case and with ₪ 799 949
010-02566-02H 753759285609 VIVOMOVE SPORT Cocoa Case with Peach Gold ₪ 799 949
010-02645-10H 753759295103 vivosmart 5, EMEA, Black, S/M ₪ 599 699
010-02645-11H 753759295110 vivosmart 5, EMEA, White, S/M ₪ 599 699
010-02645-14H 753759295448 vivosmart 5, EMEA, Black, L ₪ 599 699
010-02645-12H 753759295127 vivosmart 5, EMEA, Mint, S/M ₪ 599 699
סל הקניות שלי

לא נמצאו פריטים בסל
לחץ כאן להמשך שיטוט באתר